هوش مصنوعی و نقش آن در صنعت پوشاک

هوش مصنوعی و نقش آن در صنعت پوشاک

هوش مصنوعی راه حل هایی را برای خطاهای انسانی ارائه می دهد اما با دقت و ارتباط مشکل دارد. در صنعت پوشاک، می‌تواند به مسائل مربوط به تناسب و پارچه بپردازد، اما بررسی واقعیت به دلیل پیچیدگی و اطلاعات نادرست یک چالش باقی مانده است. بحث اصلی حول نقش آن در جایگزینی یا ارتقای توانایی های انسانی، لمس اندیشه و خلاقیت اصلی می چرخد.

ادامه مطلب